องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

สำนักปลัด

จ.อ.ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด