องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองการศึกษา

นางวัลภา พละชัย
ครู

นางรัศมี แก้งสา


นางอทิตยา พิมพ์จันดา
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลวรรณ โอฆะพนม
ครู

นางนงรักษ์ สุริโย
ครู

นางสุกัญญา จันทเขต
ผู้ดูแลเด็ก

นางรัตติมาภรณ์ ทาวันละ
ครู

น.ส.ชลดาภรณ์ บุตรโท
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วชิภรณ์ วงษาเทียม
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ธัญญลักษณ์ อ่อนคำ
ผู้ดูเเลเด็ก

นางพรทิวา โชติขันธ์
ครู

นางโสภา โพธิวรรณา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สุธิดา ชะเทียนรัมย์
ผู้ดูเเลเด็ก