องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 3 ส.ค. 63 5
สำรวจรายชื่อผู้พิการหรือทุพลภาพ 3 ส.ค. 63 6
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ของครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 3 ส.ค. 63 4
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 4
โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 5
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 5
โครงการ วิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ใหญ่ 24 ก.ค. 63 9
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเเก่กลุ่มเเม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป 24 ก.ค. 63 7
โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ตำบลโพธิ์ใหญ่ 24 ก.ค. 63 8
รายงานของผุ้สอบบัญชี 7 ก.พ. 63 40
รายงานการเงินประจำปี2562 พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของ สตง. 7 ก.พ. 63 32
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 7 ม.ค. 62 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร 11 พ.ค. 61 78
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15 ธ.ค. 60 80
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 2 พ.ย. 60 70
งบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค. 59 110
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 15 ก.ค. 59 158
วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี 6 ม.ย. 59 168
วันอนุรักษ์มรดกไทยและนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ม.ย. 59 173
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2559 7 ม.ค. 59 116
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 24 ต.ค. 58 127
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” 27 มิ.ย. 58 95
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 19 มิ.ย. 58 184
จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับตำบล 11 พ.ค. 58 424
กำหนดการจัดพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอพนมไพร 8 ม.ย. 58 137
การขอรับใบอนุญาตจำหน่าย สุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2558 2 ม.ย. 58 148
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ม.ย. 58 131
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 มี.ค. 58 437
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25 ก.พ. 58 197
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 8 ส.ค. 57 196