องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 19
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 23
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 14 ส.ค. 63 20
การขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 3 ส.ค. 63 20
สำรวจรายชื่อผู้พิการหรือทุพลภาพ 3 ส.ค. 63 21
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ของครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 3 ส.ค. 63 23
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 15
โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 18
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 17
โครงการ วิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ใหญ่ 24 ก.ค. 63 22
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเเก่กลุ่มเเม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป 24 ก.ค. 63 19
โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ตำบลโพธิ์ใหญ่ 24 ก.ค. 63 19
รายงานของผุ้สอบบัญชี 7 ก.พ. 63 50
รายงานการเงินประจำปี2562 พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของ สตง. 7 ก.พ. 63 42
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 7 ม.ค. 62 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร 11 พ.ค. 61 91
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15 ธ.ค. 60 91
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 2 พ.ย. 60 82
งบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค. 59 121
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 15 ก.ค. 59 170
วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี 6 ม.ย. 59 178
วันอนุรักษ์มรดกไทยและนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ม.ย. 59 187
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2559 7 ม.ค. 59 124
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 24 ต.ค. 58 137
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” 27 มิ.ย. 58 104
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 19 มิ.ย. 58 200
จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับตำบล 11 พ.ค. 58 441
กำหนดการจัดพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอพนมไพร 8 ม.ย. 58 149
การขอรับใบอนุญาตจำหน่าย สุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2558 2 ม.ย. 58 158