องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550   มาตรา  287  วรรค  3  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 มาตรา 287 วรรค 3  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  จึงรายงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
View : 531