องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

ทำเนียบคณะผู้บริหาร
 
 
นายเผด็จ สลักศิลป์
นายก อบต.โพธิ์ใหญ่
 

นางสาววิยะดา มุ่งผล
รองนายก อบต.

 

นายเสถียร โกกะบูรณ์
รองนายก อบต.

     

 
View : 1857