องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล

 

\r\n\r\n

www.facebook.com/pages/PRN-Technology-COLTD/1520687688144996

\r\n\r\n

พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จากัด ผู้จัดจาหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

COMPUPRINT SP40 plus ของประเทศอิตาลี เครื่องนับธนบัตร โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจาหน่ายและกระจายสินค้าแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจในการจัดจาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับการได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ

\r\n\r\n

จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

12 ปีที่ผ่านมา จึงทาให้ บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จากัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด

\r\n\r\n

ยินดีให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สมุด พิมพ์เช็ค เครื่องนับธนบัตร สาหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้คาแนะนา ติดต่อบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จากัด ส่งเอกสารสมัครตัวแทน

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

info@prn-tech.com FAX 02-9063132 TEL 029063121-22 www.prn-tech.com www.passbookprinterthai.com

\r\n\r\n

www.facebook.com/pages/

\r\n\r\n

บริษัท-พีอาร์เอ็น-เทคโนโลยี-จากัด/1448672988739788?ref=bookmarks

\r\n\r\n

www.facebook.com/pages/PRN-Technology-COLTD/

\r\n\r\n

1520687688144996

\r\n
ผู้ตั้งกระทู้ : จุฑารัตน์ บัวสุข IP : 124.120.219.145 เวลา : 2016-11-29 09:16:18 (ดู 397)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :